Terma Penggunaan

Dikemaskini pada 31 Mac 2023

Terma (“kami”, “kita”, “Syarikat”, atau “Connecting”) merujuk kepada YPLabs Co., Ltd.

 1. Penerimaan Perjanjian Terma Penggunaan

DENGAN MENGEKLIK “SAYA TERIMA,” ATAU DENGAN MENGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU MENCIPTA akaun Connecting, sama ada melalui peranti mudah alih, aplikasi mudah alih atau komputer (secara kolektif, “Perkhidmatan”), anda bersetuju untuk terikat oleh (i) Terma Penggunaan ini, (ii) Polisi Privasi kami, dan Garis Panduan Komuniti, yang masing-masing dimasukkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini, dan (iii) sebarang terma yang didedahkan dan disetujui oleh anda jika anda membeli ciri-ciri tambahan, produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan di Perkhidmatan (secara kolektif, “Perjanjian ini”). Sekiranya anda tidak menerima dan bersetuju untuk terikat oleh semua terma dalam Perjanjian ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan.

NOTIS PENGATURCARAAN. Kecuali bagi beberapa jenis pertikaian yang diterangkan dalam Bahagian 17, anda bersetuju bahawa pertikaian yang timbul di bawah Terma ini akan diselesaikan melalui pengaturcaraan yang mengikat, individu, DAN DENGAN MENERIMA TERMA INI, ANDA DAN CONNECTING SETIAP SALAH SATU WAIVE HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI ATAU UNTUK MENYERTAI SEBARANG TINDAKAN KELAS ATAU TINDAKAN PERWAKILAN. ANDA Bersetuju UNTUK MELEPASKAN HAK ANDA UNTUK PERGI KE MAHKAMAH untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak anda di bawah kontrak ini (kecuali bagi perkara yang boleh dibawa ke mahkamah tuntutan kecil). Hak-hak anda akan ditentukan oleh PENGATURCARA NETRAL dan BUKAN oleh seorang hakim atau juri. (Lihat Bahagian 17)

Kami mungkin membuat perubahan kepada Perjanjian ini dan Perkhidmatan dari semasa ke semasa. Kami boleh melakukan ini atas pelbagai sebab termasuk bagi mencerminkan perubahan atau keperluan undang-undang, ciri-ciri baru, atau perubahan dalam amalan perniagaan. Versi terkini Perjanjian ini akan dipaparkan di Perkhidmatan di bawah Tetapan dan anda sepatutnya memeriksa secara berkala untuk versi terkini. Versi terkini adalah versi yang terpakai. Jika perubahan termasuk perubahan bahan kepada hak atau kewajipan anda, kami akan memberitahu anda sekurang-kurangnya 30 hari sebelum perubahan (kecuali jika kami tidak dapat melakukannya di bawah undang-undang yang berkenaan) dengan cara yang munasabah, yang boleh termasuk pemberitahuan melalui Perkhidmatan atau melalui e-mel. Sekiranya anda terus menggunakan Perkhidmatan selepas perubahan tersebut berkuat kuasa, maka anda bersetuju dengan Perjanjian yang telah diubahsuai.

 1. Kelayakan

Anda tidak dibenarkan untuk membuat akaun atau mengakses atau menggunakan Perkhidmatan atau sistem yang berkaitan dengan Perkhidmatan ini melainkan semua yang berikut adalah benar:

l anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

l anda boleh membentuk kontrak yang mengikat dengan Connecting.

l anda bukanlah orang yang dilarang menggunakan Perkhidmatan di bawah undang-undang Malaysia atau bidang kuasa yang berkenaan lainnya (contohnya, anda tidak tersenarai dalam senarai Warga Khas Terpilih oleh Jabatan Kewangan Amerika Syarikat atau menghadapi apa-apa larangan serupa lain),

l anda akan mematuhi Perjanjian ini dan semua undang-undang, peraturan, dan peraturan tempatan, negeri, kebangsaan, dan antarabangsa yang berkenaan, dan

l anda tidak pernah dihukum kerana kesalahan berat atau kesalahan boleh didakwa (atau jenayah sejenis), kesalahan seks, atau mana-mana jenayah yang melibatkan keganasan, dan anda tidak dikehendaki mendaftar sebagai pesalah seks dengan mana-mana pendaftar pesalah seks negeri, persekutuan atau tempatan.

 1. Akaun Anda dan Pendaftaran

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kelayakan log masuk anda yang anda gunakan untuk mendaftar Connecting, dan anda adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah kelayakan tersebut. Jika anda mengesyaki seseorang telah mendapatkan akses kepada akaun anda, sila hubungi kami dengan segera.

Untuk mengakses kebanyakan ciri-ciri Perkhidmatan, anda perlu mendaftar akaun, yang mungkin termasuk kemampuan untuk mendaftar melalui kelayakan log masuk akaun pihak ketiga tertentu tertentu, seperti Twitter atau Facebook. Apabila anda mendaftar akaun, anda mungkin dikehendaki memberikan maklumat tertentu tentang diri anda kepada kami, seperti pengenalan gender anda, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir, maklumat hubungan lain, dan dalam sesetengah kes yang dibenarkan secara undang-undang, anda mungkin diminta untuk memberikan sejenis pengenalan kerajaan. Anda bersetuju bahawa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan bahawa anda akan mengekalkannya tepat dan terkini pada setiap masa. Apabila anda mendaftar, anda akan diminta memberikan kata laluan atau kelayakan log masuk pihak ketiga, jika diberi kuasa oleh kami. Anda adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda, dan anda menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Sekiranya anda percaya bahawa akaun anda tidak lagi selamat, maka anda harus segera memberitahu kami.

 1. Mengubah Perkhidmatan dan Penamatan

Connecting sentiasa berusaha untuk meningkatkan Perkhidmatan dan membawa kepada anda lebih banyak fungsi yang anda akan dapati menarik dan berguna. Ini bermakna kami boleh menambah ciri-ciri produk baru atau penambahbaikan dari semasa ke semasa serta mengeluarkan beberapa ciri, dan jika tindakan-tindakan ini tidak memberi kesan secara material kepada hak atau kewajipan anda, kami mungkin tidak akan memberi anda notis sebelum mengambil tindakan tersebut. Kami juga boleh menangguhkan Perkhidmatan sepenuhnya, dalam hal ini kami akan memberi notis kepada anda lebih awal kecuali keadaan yang luar biasa, seperti kebimbangan keselamatan atau keselamatan, menghalang kami daripada berbuat demikian.

Cara paling mudah untuk menamatkan akaun anda adalah dengan mengikuti arahan di bawah “Tetapan” dalam Perkhidmatan. Tentu saja, anda masih mempunyai pilihan penamatan lain. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan akaun pembayaran pihak ketiga seperti Apple’s App Store atau iTunes Store, seperti yang terpakai (“App Store”) atau Google Play Store, anda perlu menguruskan pembelian dalam aplikasi melalui akaun tersebut untuk mengelakkan penagihan tambahan. Connecting boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa tanpa notis jika ia percaya bahawa anda telah melanggar Perjanjian ini. Dengan penamatan tersebut, anda tidak berhak mendapat sebarang bayaran balik untuk pembelian.

Bagi penduduk Republik Korea, kecuali dalam kes kami menganggap wajar bahawa (i) memberi notis adalah dilarang oleh undang-undang (sebagai contoh, memberi notis akan melanggar undang-undang, peraturan, atau arahan yang berkenaan dari pihak berkuasa kawal selia atau membahayakan siasatan yang sedang berlangsung oleh pihak berkuasa kawal selia) atau (ii) sebarang notis boleh membahayakan anda, pihak ketiga, Connecting, dan/atau anak syarikat kami (sebagai contoh, memberi notis membahayakan keselamatan Perkhidmatan), kami akan memberitahu anda dengan segera tentang sebab mengambil langkah yang berkenaan.

Selepas akaun anda ditamatkan, Perjanjian ini akan berakhir, kecuali bahawa peruntukan berikut masih akan terpakai kepada anda dan Connecting: Bahagian 4, Bahagian 5, dan Bahagian 13 hingga 19.

 1. Keselamatan; Interaksi Anda dengan Ahli Lain

Walaupun Connecting berusaha untuk menggalakkan pengalaman ahli yang hormat melalui ciri-ciri seperti pengesahan ganda yang membenarkan ahli berkomunikasi hanya setelah mereka menunjukkan minat satu sama lain, Connecting tidak bertanggungjawab terhadap tingkah laku mana-mana ahli di atas atau di luar Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk berhati-hati dalam semua interaksi dengan ahli lain, terutamanya jika anda memutuskan untuk berkomunikasi di luar Perkhidmatan atau berjumpa secara peribadi. Selain itu, anda bersetuju untuk mengkaji dan mengikuti Garis Panduan Komuniti Connecting sebelum menggunakan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memberikan maklumat kewangan anda (sebagai contoh, maklumat kad kredit atau akaun bank anda), atau menghantar wang atau sebaliknya menghantar wang kepada ahli lain.

ANDA BERTANGGUNGJAWAB KESELURUHANNYA UNTUK INTERAKSI ANDA DENGAN AHLI LAIN. ANDA MEMAHAMI BAHAWA CONNECTING TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN LATARBELAKANG JENAYAH KE ATAS AHLI-AHLINYA ATAU MEMERIKSA LATARBELAKANG AHLI- AHLINYA. CONNECTING TIDAK MEMBERI PERNYATAAN ATAU JAMINAN MENGENAI TINGKAH LAKU ATAU KEPATUTAN AHLI.

 1. Hak-hak yang Diberikan oleh Connecting kepada Anda

Connecting memberikan kepada anda lesen peribadi, seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh dialihkan, tidak eksklusif, boleh ditarik balik, dan tidak boleh disublisensikan untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan. Lesen ini adalah semata-mata untuk tujuan membolehkan anda menggunakan dan menikmati manfaat Perkhidmatan seperti yang diinginkan oleh Connecting dan dibenarkan oleh Perjanjian ini. Lesen ini dan apa-apa kebenaran untuk mengakses Perkhidmatan akan secara automatik ditarik balik jika anda melakukan salah satu daripada yang berikut:

l menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana kandungan yang terdapat dalam Perkhidmatan untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis kami.

l menyalin, mengubah, menghantar, membuat sebarang hasil turunan daripadanya, menggunakan, atau menghasilkan atau memperbanyak dengan sebarang cara bahan berhak cipta, imej, cap dagangan, nama perdagangan, tanda perkhidmatan, atau sebarang harta intelek lain, kandungan atau maklumat hakmilik yang boleh diakses melalui Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Connecting.

l secara langsung atau tidak langsung menyatakan atau mengecapi bahawa sebarang kenyataan yang anda buat disokong oleh Connecting.

l menggunakan mana-mana robot, bot, spider, crawler, penggera, permohonan carian/penarikan laman web, proksi atau peranti manual atau automatik lain, kaedah atau proses untuk mengakses, menarik, mengesan, “data mine,” atau dengan apa cara pun memperbanyak atau mengelakkan struktur pemanduan atau penyajian Perkhidmatan atau kandungannya.

l menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang boleh mengganggu, mengganggu atau memberi kesan negatif kepada Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

l memuat naik virus atau kod berbahaya lain atau menggugat keselamatan Perkhidmatan dengan cara lain.

l memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal dalam rangkaian bagi menyembunyikan asal-usul sebarang maklumat yang dihantar kepada atau melalui Perkhidmatan.

l “frame” atau “mirror” sebahagian daripada Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Connecting.

l menggunakan meta tag atau kod atau peranti lain yang mengandungi sebarang rujukan kepada Connecting atau Perkhidmatan (atau sebarang cap dagangan, nama perdagangan, tanda perkhidmatan, logo atau slogan Connecting) untuk mengarahkan mana-mana orang ke laman web lain untuk sebarang tujuan.

l mengubah, menyesuaikan, mensublisensikan, menterjemahkan, menjual, menukar semula enjin, menterjemah, mendekodkan, membongkar atau memecahkan sebarang bahagian daripada Perkhidmatan, atau menyebabkan orang lain melakukan begitu.

l menggunakan atau membangunkan aplikasi pihak ketiga yang berinteraksi dengan Perkhidmatan atau Kandungan atau maklumat ahli lain tanpa kebenaran bertulis kami.

l menggunakan, mengakses, atau menerbitkan antara muka pemrograman aplikasi Connecting tanpa kebenaran bertulis kami.

l menyiasat, mengimbas atau menguji kerentanannya Perkhidmatan kami atau mana-mana sistem atau rangkaian.

l menggalakkan atau mempromosikan sebarang aktiviti yang melanggar Perjanjian ini.

Connecting boleh menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang ada dalam tindakan untuk menjawab penggunaan yang tidak sah atau tidak sah Perkhidmatan, termasuk penamatan akaun anda.

Sebarang perisian yang kami sediakan kepada anda mungkin secara automatik akan memuat turun dan memasang naikgrad, kemaskini, atau ciri baru lain. Anda mungkin dapat menyesuaikan muat turun automatik ini melalui tetapan peranti anda.

 1. Hak yang Anda Berikan kepada Connecting

Dengan membuat akaun, anda memberikan kepada Connecting hak dan lesen serata dunia, boleh dipindahkan, boleh disublisensikan, bebas royalti, hak dan lesen untuk menghost, menyimpan, menggunakan, menyalin, memaparkan, menghasilkan semula, menyesuaikan, mengedit, menerbit, mengubah dan mengedarkan maklumat yang anda benarkan kami untuk mengakses daripada pihak ketiga seperti Facebook, serta sebarang maklumat yang anda pos, muat naik, rakam, paparkan atau sebaliknya menjadikan tersedia (secara kolektif, “pos”) di dalam Perkhidmatan atau menghantar kepada ahli lain (secara kolektif, “Kandungan”).

Lesen Connecting kepada Kandungan anda adalah tidak eksklusif, kecuali lesennya adalah eksklusif dengan mengenai hasil turunan yang dicipta melalui penggunaan Perkhidmatan. Sebagai contoh, Connecting akan mempunyai lesen eksklusif kepada tangkapan skrin Perkhidmatan yang mengandungi Kandungan anda. Selain itu, supaya Connecting boleh menghalang penggunaan Kandungan anda di luar Perkhidmatan, anda memberikan kuasa kepada Connecting untuk bertindak bagi pihak anda berkenaan penggunaan yang melanggar hak kepada Kandungan anda yang diambil daripada Perkhidmatan oleh ahli lain atau pihak ketiga. Ini termasuk dengan kuasa, tetapi tidak kewajiban, untuk menghantar notis mengikut 17 U.S.C. § 512(c)(3) (iaitu, Notis Penarikan DMCA) bagi pihak anda jika Kandungan anda diambil dan digunakan oleh pihak ketiga di luar Perkhidmatan. Lesen kami kepada Kandungan anda tertakluk kepada hak-hak anda di bawah undang-undang yang berkenaan (sebagai contoh, undang-undang mengenai perlindungan data peribadi sejauh mana Kandungan mengandungi maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang tersebut) dan adalah untuk tujuan terhad dalam mengendalikan, mengembangkan, menyediakan, dan memperbaiki Perkhidmatan serta penyelidikan dan pembangunan yang baru. Anda bersetuju bahawa Kandungan yang anda letakkan atau yang anda benarkan kami letakkan di dalam Perkhidmatan boleh dilihat oleh ahli lain dan boleh dilihat oleh mana-mana orang yang mengunjungi atau mengambil bahagian dalam Perkhidmatan (seperti individu yang mungkin menerima Kandungan yang dikongsi daripada ahli Connecting lain).

Anda bersetuju bahawa semua maklumat yang anda hantar semasa mencipta akaun anda, termasuk maklumat yang dihantar daripada akaun Media Sosial anda, adalah tepat dan benar serta anda mempunyai hak untuk menyiarkan Kandungan di dalam Perkhidmatan dan memberikan lesen kepada Connecting seperti di atas.

Anda memahami dan bersetuju bahawa kami boleh memantau atau mengkaji sebarang Kandungan yang anda pos sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Kami boleh menghapuskan sebarang Kandungan, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, yang menurut budi bicara tunggal kami melanggar Perjanjian ini atau boleh merosakkan reputasi Perkhidmatan.

Apabila berkomunikasi dengan wakil khidmat pelanggan kami, anda bersetuju untuk bersopan dan baik. Jika kami merasa bahawa tingkah laku anda terhadap wakil khidmat pelanggan kami atau pekerja lain pada bila-bila masa mengancam, mengganggu, atau menyinggung, kami berhak untuk dengan serta-merta menamatkan akaun anda.

Sebagai pertimbangan untuk Connecting membenarkan anda menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa kami, rakan kongsi kami, dan rakan kongsi pihak ketiga kami boleh meletakkan iklan di dalam Perkhidmatan. Dengan mengemukakan cadangan atau maklum balas kepada Connecting mengenai Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa Connecting boleh menggunakan dan berkongsi maklum balas tersebut untuk sebarang tujuan tanpa memberi pampasan kepada anda.

Sila maklum bahawa Connecting boleh mengakses, menyimpan, dan mendedahkan maklumat akaun anda dan Kandungan jika dikehendaki oleh undang-undang, dengan melaksanakan perjanjian kami dengan anda, atau dalam kepercayaan baik bahawa akses, penyimpanan atau pendedahan sedemikian memenuhi kepentingan yang sah, termasuk: (i) mematuhi proses undang-undang; (ii) menguatkuasakan Perjanjian; (iii) merespons tuntutan bahawa Kandungan mana-mana melanggar hak pihak ketiga; (iv) merespons permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan; atau (v) melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi Syarikat atau mana-mana orang lain.

Rakaman di Connecting. Seperti yang dijelaskan dalam Polisi Privasi kami, Connecting merakam perbualan dalam semua bilik chat agar kami dapat menyiasat sebarang aduan mengenai pelanggaran Garis Panduan Komuniti kami atau Terma Perkhidmatan kami, atau sebaliknya aktiviti yang tidak sah atau merosakkan dan kandungannya. Ini adalah sebahagian daripada komitmen kami kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan ini untuk menyediakan ruang yang paling selamat mungkin untuk perbualan anda, dan untuk memerangi tingkah laku dan kandungan yang tidak sah dan merosakkan. Kami akan menyimpan rekod tersebut selama yang perlu untuk menyiasat pelanggaran yang berpotensi. Dengan bercakap di dalam bilik atau di mana-mana lain di dalam Produk kami, anda mengakui bahawa Connecting dan pengguna-pengguna kami boleh merakam suara anda dan Kandungan Pengguna lain, dan boleh menggunakan rakaman tersebut dengan cara yang konsisten dengan Polisi Privasi kami.

 1. Peraturan Komuniti

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

l menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang adalah haram atau dilarang oleh Perjanjian ini.

l menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang tujuan yang merosakkan atau jahat

l menggunakan Perkhidmatan untuk merosakkan Connecting

l melanggar Garis Panduan Komuniti kami, seperti yang dikemaskini dari semasa ke semasa.

l menyebarkan spam, meminta wang dari atau menipu mana-mana ahli.

l menggantikan mana-mana orang atau entiti atau menyiarkan sebarang gambar individu lain tanpa izin mereka.

l mengganggu, mengintimidasi, menyerang, mengugut, mengejek, menganiaya, memperlakukan buruk atau memfitnah mana-mana orang.

l menyiarkan Kandungan yang melanggar atau menyalahi hak seseorang, termasuk hak kemasyhuran, privasi, hak cipta, cap dagangan atau hak milik intelek atau kontrak lain.

l menyiarkan Kandungan yang mengandungi ucapan perkauman, ancaman, seksual atau lucah.

l menyiarkan Kandungan yang menghasut keganasan; atau mengandungi gambar bogel atau keganasan grafik atau percuma.

l menyiarkan Kandungan yang mempromosikan perkauman, bigotri, kebencian atau kecederaan fizikal apa-apa jenis terhadap mana-mana kumpulan atau individu.

l meminta kata laluan untuk tujuan apa-apa, atau maklumat pengenalan peribadi untuk tujuan perdagangan atau tidak sah dari ahli lain atau mengedarkan maklumat peribadi orang lain tanpa izin mereka.

l menggunakan akaun ahli lain, berkongsi akaun dengan ahli lain, atau mengekalkan lebih daripada satu akaun.

l membuat akaun lain jika kami telah menamatkan akaun anda, kecuali jika anda mendapat kebenaran kami.

Connecting berhak untuk menyiasat dan/atau menamatkan akaun anda tanpa bayaran balik apa-apa pembelian jika anda telah melanggar Perjanjian ini, menyalahgunakan Perkhidmatan atau berkelakuan dengan cara yang Connecting anggap sebagai tidak sesuai atau melanggar undang-undang, termasuk tindakan atau komunikasi yang berlaku di dalam atau di luar Perkhidmatan. Sekiranya anda melanggar peraturan ini atau Garis Panduan Komuniti kami, kebenaran anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan secara automatik ditarik balik.

 1. Kandungan Ahli Lain

Walaupun Connecting berhak untuk mengkaji dan mengeluarkan Kandungan yang melanggar Perjanjian ini, Kandungan tersebut adalah tanggungjawab tunggal ahli yang menghantarnya, dan Connecting tidak dapat menjamin bahawa semua Kandungan akan mematuhi Perjanjian ini. Jika anda melihat Kandungan di dalam Perkhidmatan yang melanggar Perjanjian ini, sila laporkan dalam Perkhidmatan.

 1. Komunikasi

Pesan Teks. Connecting dan pihak yang bertindak atas nama kami boleh menghantar pesanan teks (SMS) kepada anda di nombor telefon yang anda berikan kepada kami. Pesanan-pesanan ini boleh merangkumi pesanan operasi mengenai penggunaan Perkhidmatan, serta pesanan pemasaran. Anda boleh memilih untuk tidak menerima pesanan teks pemasaran dan/atau operasi pada bila-bila masa dengan menghantar emel ke support@connectingapp.co.kr dan menyatakan bahawa anda tidak lagi mahu menerima pesanan seperti ini beserta nombor telefon peranti mudah alih yang menerima pesanan tersebut. Anda mungkin terus menerima pesanan teks untuk tempoh yang singkat semasa Connecting memproses permintaan anda, dan anda juga mungkin menerima pesanan teks yang mengesahkan penerimaan permintaan penolakan anda. Menolak menerima pesanan teks operasi boleh memberi kesan kepada fungsi yang disediakan oleh Perkhidmatan kepada anda. Pesanan teks mungkin dihantar menggunakan sistem pemanggilan telefon automatik. Persetujuan anda untuk menerima pesanan teks bukanlah syarat bagi sebarang pembelian atau penggunaan Perkhidmatan. Caj data standard dan caj pesanan mungkin dikenakan setiap kali anda menghantar atau menerima pesanan seperti ini, seperti yang dinyatakan oleh pembekal anda.

Pemberitahuan Dorongan. Apabila anda memasang aplikasi kami pada peranti mudah alih anda, anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan dorongan, iaitu pesanan yang dihantar oleh aplikasi kepada anda pada peranti mudah alih anda apabila aplikasi tidak aktif. Anda boleh mematikan pemberitahuan ini dengan melawat halaman “tetapan” peranti mudah alih anda.

Emel. Kami boleh menghantar emel kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan kami, serta produk dan perkhidmatan pihak ketiga. Anda boleh memilih untuk tidak menerima emel pemasaran dengan mengikuti arahan “berhenti langgan” dalam emel pemasaran itu sendiri.

Pemberitahuan Elektronik. Anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan dari Connecting secara elektronik dan bersetuju bahawa semua notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang yang menghendaki komunikasi sedemikian ditulis atau disampaikan dalam cara tertentu. Anda bersetuju bahawa anda mempunyai kemampuan untuk menyimpan komunikasi elektronik sedemikian supaya ia tetap boleh diakses dalam bentuk yang tidak berubah. Anda juga bersetuju untuk sentiasa mengemaskini maklumat hubungan anda.

 1. Pembelian

Secara Amnya. Dari semasa ke semasa, Connecting boleh menawarkan produk dan perkhidmatan untuk dibeli (“pembelian dalam aplikasi”) melalui App Store, Google Play Store, pembayaran oleh pembawa, pengebilan langsung Connecting atau platform pembayaran lain yang diberi kuasa oleh Connecting. Jika anda memilih untuk membuat pembelian dalam aplikasi, anda akan diminta untuk mengesahkan pembelian anda dengan penyedia pembayaran yang berkaitan, dan cara pembayaran anda (samada kad anda atau akaun pihak ketiga seperti Google Play Store atau App Store – “Cara Pembayaran Anda”) akan dikenakan bayaran untuk pembelian dalam aplikasi pada harga yang dipaparkan kepada anda untuk perkhidmatan yang anda pilih serta sebarang cukai jualan atau cukai serupa yang mungkin dikenakan ke atas pembayaran anda, dan anda memberi kuasa kepada Connecting atau akaun pihak ketiga, seperti yang berkenaan, untuk mengenakan bayaran kepada anda.

Langganan; Auto-Pembaharuan; Pembayaran Kad Automatik

Jika anda membeli langganan berkala auto-berulang melalui pembelian dalam aplikasi, Cara Pembayaran Anda akan terus dikenakan bayaran untuk langganan sehingga anda membatalkannya. Selepas tempoh komitmen langganan awal anda, langganan anda akan berterusan secara automatik untuk tempoh yang tidak terhad, pada harga yang anda setuju semasa melanggan, kecuali anda membatalkan langganan anda sebelum tarikh pembaharuan. Maklumat pembayaran kad anda akan disimpan dan digunakan selepas itu untuk pembayaran kad automatik mengikut Perjanjian.

Objeksi terhadap pembayaran yang telah dibuat sepatutnya dirujuk kepada Sokongan Pelanggan jika anda dikenakan bayaran oleh Connecting atau akaun pihak ketiga yang berkaitan seperti App Store. Anda juga boleh membuat bantahan dengan menghubungi bank atau penyedia pembayaran anda, yang boleh memberikan maklumat lanjut mengenai hak anda serta had masa yang terpakai. Anda boleh mengeluarkan persetujuan anda secara mutlak terhadap pembayaran kad automatik pada bila-bila masa dengan pergi ke Tetapan pada Connecting atau akaun pihak ketiga yang berkaitan, tetapi dimaklumkan bahawa anda masih bertanggungjawab untuk membayar sebarang jumlah yang tertunggak.

Jika anda ingin menukar atau menamatkan langganan anda, adalah lebih mudah untuk log masuk ke akaun pihak ketiga anda (atau Tetapan pada Connecting, jika berkenaan) dan mengikuti arahan untuk menamatkan atau membatalkan langganan anda, walaupun jika anda sebaliknya telah memadam akaun anda dengan kami atau jika anda telah memadam aplikasi Connecting dari peranti anda. Memadam akaun anda di Connecting atau memadam aplikasi Connecting dari peranti anda tidak akan menamatkan atau membatalkan langganan anda; Connecting akan mengekalkan semua dana yang dikenakan kepada Cara Pembayaran Anda sehingga anda menamatkan atau membatalkan langganan anda di Connecting atau akaun pihak ketiga yang berkaitan, jika berkenaan. Jika anda menamatkan atau membatalkan langganan anda, anda masih boleh menggunakan langganan anda sehingga akhir tempoh langganan semasa anda, dan langganan anda tidak akan diperbaharui setelah tempoh semasa berkuasa anda tamat. Apabila anda membatalkan langganan, anda hanya membatalkan bayaran masa depan yang berkaitan dengan langganan anda. Anda boleh memulakan pembatalan pada bila-bila masa, tetapi pembatalan itu akan berkuat kuasa pada akhir tempoh langganan semasa berkuasa anda. Bagi mengelakkan bayaran masa depan, anda perlu membatalkan langganan anda sekurang-kurangnya 24 jam sebelum akhir tempoh langganan semasa berkuasa anda. Langganan yang dibeli melalui kedai aplikasi atau platform pihak ketiga mesti dibatalkan melalui pihak ketiga tersebut.

Bagi ahli kami yang tinggal di Jerman, anda boleh mengakhiri langganan anda selepas ia diperbaharui dengan notis satu bulan, dan hak anda untuk mengakhiri dengan alasan tetap terpelihara.

Terma Tambahan yang Terpakai jika anda membayar Connecting terus dengan Cara Pembayaran Anda. Jika anda membayar Connecting secara langsung, Connecting boleh membetulkan sebarang kesilapan atau kesilapan bil yang dilakukan walaupun jika pembayaran telah diminta atau diterima. Jika anda memulakan penolakan bayaran atau sebaliknya membatalkan pembayaran yang dibuat dengan Cara Pembayaran Anda, Connecting boleh menamatkan akaun anda dengan serta-merta atas budi bicara tunggalnya.

Anda boleh mengedit maklumat Cara Pembayaran anda dengan melawat Connecting dan pergi ke Tetapan. Jika pembayaran tidak berjaya diselesaikan, disebabkan oleh tamat tempoh, dana yang tidak mencukupi, atau sebab-sebab lain, dan anda tidak mengedit maklumat Cara Pembayaran anda, menamatkan atau membatalkan langganan anda, anda masih bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang tidak diterima dan memberi kuasa kepada kami untuk terus mengenakan bayaran Cara Pembayaran, seperti yang mungkin dikemaskini. Ini boleh mengakibatkan perubahan kepada tarikh-tarikh bil pembayaran anda. Selain itu, anda memberi kuasa kepada kami untuk mendapatkan tarikh tamat tempoh yang dikemaskini atau nombor kad yang digantikan bagi kad kredit atau debit anda seperti yang diberikan oleh penerbit kad kredit atau debit anda. Terma pembayaran anda akan bergantung kepada Cara Pembayaran anda dan boleh ditentukan oleh perjanjian antara anda dan institusi kewangan, penerbit kad kredit atau penyedia Cara Pembayaran yang anda pilih.

Barangan Maya. Dari semasa ke semasa, anda boleh membeli atau mendapatkan lesen terhad, peribadi, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik untuk menggunakan “barangan maya,” yang boleh termasuk produk maya atau “berlian” maya atau unit lain yang boleh ditukar dalam Perkhidmatan untuk produk maya (secara kolektif, “Barangan Maya”). Sebarang baki Barangan Maya yang ditunjukkan dalam akaun anda tidak membentuk baki dunia nyata atau mencerminkan nilai yang disimpan, tetapi sebaliknya merupakan pengukuran bagi perlesenan anda. Barangan Maya tidak dikenakan caj untuk tidak digunakan, bagaimanapun, lesen yang diberikan kepada anda dalam Barangan Maya akan tamat mengikut terma Perjanjian ini, apabila Connecting berhenti menyediakan Perkhidmatan atau akaun anda sebaliknya ditutup atau diberhentikan. Connecting, atas budi bicara tunggalnya, berhak mengenakan caj untuk hak untuk mengakses atau menggunakan Barangan Maya dan boleh mengedarkan Barangan Maya dengan atau tanpa caj. Connecting boleh menguruskan, mengawal, mengawal, mengubahsuai atau menghapuskan Barangan Maya pada bila-bila masa. Connecting tidak mempunyai tanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga dalam kejadian Connecting melaksanakan hak-hak sebegini. Barangan Maya hanya boleh ditebus melalui Perkhidmatan. SEMUA PEMBELIAN DAN PEMBAJAKAN BARANGAN MAYA YANG DIBUAT MELALUI PERKHIDMATAN ADALAH FINAL DAN TIDAK BOLEH DIPULANGKAN. Penyediaan Barangan Maya untuk digunakan dalam Perkhidmatan adalah perkhidmatan yang bermula dengan serta-merta dengan penerimaan pembelian Barangan Maya anda. ANDA MENYEDARI BAHAWA CONNECTING TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MEMBERIKAN PEMULANGAN DENGAN SEBAB BARANGAN MAYA UNTUK SEBARANG ALASAN, DAN ANDA TIDAK AKAN MENERIMA WANG ATAU GANTI RUGI LAIN UNTUK BARANGAN MAYA YANG TIDAK DIGUNAKAN APABILA AKAUN DITUTUP, SAMPAI AKAUN DITUTUP SECARA SUKARELA ATAU TIDAK SUKARELA.

Pemulangan. Secara amnya, semua caj untuk pembelian tidak boleh dipulangkan, dan tidak ada pemulangan atau kredit untuk tempoh yang digunakan sebahagian. Kami mungkin membuat pengecualian jika pemulangan untuk tawaran langganan diminta dalam tempoh empat belas hari dari tarikh transaksi, atau jika undang-undang yang terpakai di kawasan anda membolehkan pemulangan.

Bagi pelanggan yang tinggal di EU atau Kawasan Ekonomi Eropah – mengikut undang-undang tempatan, anda berhak untuk pulangan penuh tanpa menyatakan alasan dalam tempoh 14 hari selepas langganan bermula. Sila ambil perhatian bahawa tempoh 14 hari ini bermula apabila langganan bermula.

Bagi pelanggan dan pembeli Barangan Maya yang tinggal di Republik Korea – mengikut undang-undang tempatan, anda berhak untuk pulangan penuh langganan anda dan/atau Barangan Maya yang tidak digunakan dalam tempoh 7 hari selepas pembelian. Sila ambil perhatian bahawa tempoh 7 hari ini bermula pada pembelian.

Kecuali seperti yang dinyatakan di atas untuk ahli yang tinggal di Republik Korea, pembelian Barangan Maya adalah FINAL DAN TIDAK BOLEH DIPULANGKAN.

Untuk meminta pemulangan:

Jika anda membuat pembelian menggunakan Apple ID anda, pemulangan akan dikendalikan oleh Apple, bukan Connecting. Untuk meminta pemulangan, pergi ke App Store, klik pada Apple ID anda, pilih “Sejarah pembelian”, cari transaksi tersebut dan klik “Laporkan Masalah”. Anda juga boleh mengemukakan permintaan di https://getsupport.apple.com.

Jika anda membuat pembelian menggunakan akaun Google Play Store anda atau melalui Connecting secara langsung: sila hubungi sokongan pelanggan dengan nombor pesanan anda untuk Google Play Store (anda boleh mencari nombor pesanan dalam emel pengesahan pesanan atau dengan log masuk ke Google Wallet) atau Connecting (anda boleh mencari ini dalam emel pengesahan anda).

Jika anda menggunakan hak pembatalan anda (kecuali untuk pembelian yang dibuat melalui Apple ID anda, yang dikawal oleh Apple), kami akan memulangkan (atau meminta Google untuk memulangkan) semua pembayaran yang diterima daripada anda, tanpa kelewatan yang tidak patut dan dalam apa-apa hal dalam tempoh 14 hari dari tarikh kami menerima notis keputusan anda untuk membatalkan Perjanjian. Kami akan membuat pemulangan dengan menggunakan cara pembayaran yang sama seperti yang digunakan oleh anda dalam transaksi awal. Dalam apa-apa hal, tiada caj akan dikenakan kepada anda sebagai hasil pemulangan.

Jika anda membuat pembelian melalui platform pembayaran yang tidak disenaraikan di atas, sila minta pemulangan secara langsung daripada pedagang pihak ketiga melalui mana anda membuat pembelian anda.

Anda tidak boleh membatalkan pesanan penghantaran kandungan digital yang tidak dihantar dalam medium fizikal jika pemprosesan pesanan telah dimulakan dengan persetujuan lisan dan pengakuan anda yang jelas sebelumnya bahawa anda akan kehilangan hak pembatalan anda. Ini termasuk, sebagai contoh, pembelian Barangan Maya. Ini bermakna pembelian sebegini adalah FINAL DAN TIDAK BOLEH DIPULANGKAN.

Penentuan Harga. Connecting menjalankan perniagaan global, dan harga kami berbeza-beza berdasarkan beberapa faktor. Kami kerap menawarkan kadar promosi – yang boleh berbeza berdasarkan kawasan, tempoh langganan, saiz bungkusan, dan lain-lain lagi. Kami juga secara berkala menguji ciri-ciri baru dan pilihan pembayaran.

 1. Pemberitahuan dan Prosedur Untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Connecting menghormati hak milik intelek orang lain dan mengambil perlindungan hak milik intelek sangat serius, dan Connecting meminta ahli-ahli untuk melakukan perkara yang sama. Aktiviti pelanggaran tidak akan ditoleransi di dalam atau melalui Perkhidmatan.

Jika anda percaya bahawa karya anda telah disalin dan dimuat naik ke Perkhidmatan dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila hantar permintaan penarikan.

Jika anda menghubungi kami mengenai dakwaan pelanggaran hak cipta yang disyaki, pastikan untuk menyertakan maklumat berikut:

tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;

penerangan mengenai karya hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;

penerangan mengenai di mana bahan yang anda dakwa sebagai pelanggaran hak cipta berada di dalam Perkhidmatan (dan penerangan sedemikian mesti mencukupi dengan munasabah untuk membolehkan kami mencari bahan yang didakwa sebagai pelanggaran);

maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat emel, serta identiti pemilik hak cipta;

penyataan bertulis oleh anda bahawa anda mempunyai keyakinan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan

penyataan oleh anda, dibuat di bawah sumpah, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Dasar hak milik intelek Connecting adalah: (a) mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada bahan yang Connecting percayai dengan itikad baik, setelah menerima notis dari pemilik hak milik intelek atau ejennya atau wakilnya bahawa bahan yang didakwa sebagai pelanggaran hak milik intelek pihak ketiga diberikan melalui Perkhidmatan; dan (b) dalam keadaan yang sesuai, menghentikan akaun dan menghalang akses ke Perkhidmatan oleh mana-mana pengguna yang berulang kali atau dengan ketara melanggar hak cipta orang lain atau hak milik intelek lain.

Maklumat Agensi yang Ditetapkan

Melalui Emel: support@connectingapp.co.kr

Jabatan Hak Cipta Connecting

3F, 424 Youngdong dae-ro

Gangnam-gu,

Seoul, 06174

Korea, Republik

Telefon: +821021241807

Pemberitahuan Palsu Pelanggaran Hak Cipta. Akta Hak Cipta menyatakan bahawa: sesiapa yang dengan sengaja secara material mengemukakan maklumat yang palsu di bawah Seksyen 512 Akta Hak Cipta (17 U.S.C. § 512) (1) bahawa bahan atau aktiviti itu melanggar hak cipta, atau (2) bahawa bahan atau aktiviti itu telah dikeluarkan atau dilumpuhkan dengan kesilapan atau kesilapan pengenalan, akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, termasuk kos dan bayaran peguam, yang ditanggung oleh orang yang didakwa melanggar hak cipta, oleh pemilik hak cipta atau pemberi kuasa hak cipta yang sah, atau oleh penyedia perkhidmatan, yang cedera oleh perwakilan palsu sedemikian, sebagai hasil dari Connecting bergantung kepada perwakilan palsu sedemikian untuk mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada bahan atau aktiviti yang didakwa sebagai melanggar hak cipta, atau menggantikan bahan yang dikeluarkan atau berhenti melumpuhkan akses kepada bahan tersebut. 17 U.S.C. § 512(f). Connecting berhak untuk mencari ganti rugi daripada mana-mana pihak yang mengemukakan Pemberitahuan palsu pelanggaran hak cipta mengenai bahan yang ada dalam Perkhidmatan.

 1. Penafian

CONNECTING MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN INI DENGAN “SEPERTI ADANYA” DAN “SEPERTI BOLEH DIDAPAT” DAN SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, TIDAK MEMBERI SEBARANG JAMINAN DARI SEKSYEN UNDANG-UNDANG MANA PUN, SAMADA SECARA LANGSUNG, TERSIRAT, STATUTORI ATAU LAINNYA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN (TERMASUK SEMUA KANDUNGAN YANG TERKANDUNG DALAMNYA), TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG JAMINAN TERSIRAT BERKENAAN KUALITI YANG MEMUASKAN, KECERGASAN DAGANG, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU KELENGKAPAN HAKCIPTA. CONNECTING TIDAK MENGATAKAN ATAU MENJAMIN BAHAWA (A) PERKHIDMATAN INI AKAN BERJALAN TANPA GANGGUAN, SELAMAT, ATAU BEBAS DARI KESILAPAN, (B) SEBARANG KESILAPAN ATAU RALAT DALAM PERKHIDMATAN AKAN DIPERBETULKAN, ATAU (C) SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA PEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN AKAN TEPAT.

CONNECTING TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KANDUNGAN YANG ANDA ATAU AHLI LAIN ATAU PIHAK KETIGA POST, HANTAR, ATAU TERIMA MELALUI PERKHIDMATAN. SEBARANG BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU DIPEROLEHI DENGAN CARA LAIN MELALUI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ADALAH DI BAWAH KEPUTUSAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI.

 1. Perkhidmatan Pihak Ketiga

Perkhidmatan ini mungkin mengandungi iklan dan promosi yang ditawarkan oleh pihak ketiga dan pautan ke laman web atau sumber lain. Connecting tidak bertanggungjawab atas ketersediaan (atau ketiadaan) laman web atau sumber luaran tersebut. Sekiranya anda memilih untuk berinteraksi dengan pihak ketiga yang tersedia melalui Perkhidmatan kami, terma pihak tersebut akan mengawal hubungan mereka dengan anda. Connecting tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas terma atau tindakan pihak ketiga tersebut.

 1. Had Liabiliti

SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM KEADAAN SEKALIPUN, ENTITI-ENTITI CONNECTING TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS ANDA BAGI SEBARANG KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KEMALANGAN, KHAS, KONSEKWENSIAL ATAU PIDANA (TERMASUK KERUGIAN KE ATAS KEUNTUNGAN, KEPERCAYAAN, ATAU KERUGIAN TAK BERBENTUK LAIN) YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKENAAN DENGAN AKSES ATAU PENGGUNAAN ANDA TERHADAP, ATAU KEENGKARAN ANDA TERHADAP ATAU PENGGUNAAN ANDA, PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG BAHAN ATAU KANDUNGAN DI DALAM PERKHIDMATAN, SAMADA BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, TORT (TERMASUK KEBEBASAN MALANGSIKAN), UNDANG-UNDANG, ATAU TEORI UNDANG-UNDANG LAIN, DAN SAMADA ENTITI CONNECTING TELAH DIMAKLUMKAN MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN.

KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM SEKSYEN 18.5 DAN DALAM MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, LIABILITI GABUNGAN ENTITI CONNECTING KEPADA ANDA BAGI SEMUA TUNTUTAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN ATAU LAINNYA DI BAWAH SYARAT-SYARAT INI, SAMADA DALAM KONTRAK, TORT, ATAU LAINNYA, TERHAD BATASAN YANG LEBIH BESAR: (a) JUMLAH YANG ANDA BAYAR KEPADA CONNECTING UNTUK AKSES DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DALAM 12 BULAN SEBELUM PERISTIWA ATAU KEADAAN YANG MENGAKIBATKAN TUNTUTAN; ATAU (b) $100.

SETIAP PERUNTUKAN DALAM SYARAT-SYARAT INI YANG MEMBERI BATASAN LIABILITI, PENAFIAN JAMINAN, ATAU PENGEKSEKUSIAN KERUGIAN ADALAH UNTUK DAN MENYEBARKAN RISIKO ANTARA PIHAK-PIHAK DI BAWAH SYARAT-SYARAT INI. PENYEBARAN INI ADALAH ELEMEN ASAS DARIPADA ASAS PERJANJIAN ANTARA PIHAK-PIHAK. SETIAP DARIPADA PERUNTUKAN-PERUNTUKAN INI BOLEH DIPISAHKAN DAN BERDIRI SENDIRI DARI SEMUA PERUNTUKAN-PERUNTUKAN LAIN DALAM SYARAT-SYARAT INI. BATASAN DALAM BAHAGIAN INI 17 AKAN TERPENUHI SEKIRANYA SEBARANG PENYELESAIAN TERHADAP KERUGIAN TERHADAP ASAS YANG DIKECILKAN GAGAL DALAM TUJUAN UTAMANYA.

 1. Undang-Undang Yang Berkuat Kuasa

Undang-undang Republik Korea akan diguna pakai dalam saman yang difailkan antara Connecting dan ahlinya. Mahkamah bidang kuasa yang ditetapkan di bawah Akta Tatacara Sivil akan ditentukan oleh mahkamah bidang kuasa yang pertama untuk percanggahan antara Connecting dan ahlinya.

 1. Penyelesaian Perselisihan dan Arbitraj

Demi menyelesaikan perselisihan antara anda dan Connecting dengan cara yang paling cepat dan kos efektif, anda dan Connecting bersetuju bahawa setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Syarat-syarat ini akan diselesaikan melalui arbitraj yang mengikat. Arbitraj adalah kurang formal daripada tuntutan di mahkamah. Arbitraj menggunakan arbitrator neutral sebagai gantinya hakim atau juri, mungkin membenarkan siasatan yang lebih terhad berbanding di mahkamah, dan boleh tunduk kepada tinjauan yang sangat terhad oleh mahkamah. Arbitrator boleh memberikan kerosakan dan pemulihan yang sama yang boleh diberikan oleh mahkamah. Perjanjian ini untuk menyelesaikan perselisihan merangkumi semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana aspek Syarat-syarat ini, sama ada berdasarkan kontrak, tort, undang-undang, penipuan, salah nyata, atau teori undang-undang lain, dan tidak mengira sama ada tuntutan itu timbul semasa atau selepas tamatnya Syarat-syarat ini. ANDA MEMAHAMI DAN BERTUJUAN BAHAWA, DENGAN MEMASUKI SYARAT-SYARAT INI, ANDA DAN CONNECTING SETIAP MENGGUGURKAN HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI ATAU UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM TINDAKAN KUMPULAN. Arbitrator mempunyai kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang perselisihan berkenaan dengan interpretasi, ketepatan, atau kelayakan pelaksanaan perjanjian arbitraj yang mengikat ini.

Sekiranya anda tidak mahu menyelesaikan perselisihan melalui arbitraj dan belum bersetuju sebelum ini untuk arbitraj dengan Connecting, anda boleh mengelakkan daripada peruntukan Bahagian ini dalam tempoh 30 hari selepas tarikh anda bersetuju dengan Syarat-syarat ini dengan menghantar surat kepada YPlabs Co., ltd. Perhatian: Jabatan Undang-Undang – Penolakan Arbitraj, 3F, 424 Youngdong dae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republik Korea, 06174, yang menentukan: nama undang-undang penuh anda, alamat emel yang berkaitan dengan akaun anda di Perkhidmatan, dan kenyataan bahawa anda ingin mengelak daripada arbitraj (“Notis Penolakan”). Setelah Connecting menerima Notis Penolakan anda, Bahagian ini akan menjadi tidak berkuat kuasa dan sebarang tindakan yang timbul daripada Syarat-syarat ini akan diselesaikan. Peruntukan-peruntukan yang lain dalam Syarat-syarat ini tidak akan terjejas oleh Notis Penolakan anda.

Tiada dalam Syarat-syarat ini akan dianggap sebagai pengabaian, penghalangan, atau pembatasan lain terhadap hak mana-mana pihak: (a) untuk membawa tindakan individu di mahkamah kecil; (b) mengejar tindakan penguatkuasaan melalui agensi federal, negeri, atau tempatan yang berkenaan sekiranya tindakan tersebut tersedia; (c) mencari injunksi di mahkamah undang-undang untuk membantu arbitraj; atau (d) untuk mengemukakan tuntutan pelanggaran harta intelek di mahkamah undang-undang.

Sebarang arbitraj antara anda dan Connecting akan diselesaikan di bawah Akta Arbitraj Persekutuan dan diuruskan oleh Persatuan Arbitraj Amerika (“AAA”) di bawah Peraturan Arbitraj Penggunaannya (secara kolektif, “Peraturan AAA”) seperti yang diubah suai oleh Syarat-syarat ini. Peraturan AAA dan borang penyampaian boleh didapati dalam talian di www.adr.org, dengan menelefon AAA di 1-800-778-7879, atau dengan menghubungi Connecting.

Pihak yang berniat untuk mencari arbitraj pertama-tama harus menghantar notis bertulis mengenai perselisihan kepada pihak lain melalui Pos Amerika yang berdaftar atau melalui Federal Express (dengan tanda tangan diperlukan) atau, hanya jika pihak lain tersebut tidak memberikan alamat fizikal semasa yang sah, maka melalui emel (“Notis Arbitraj”). Alamat Connecting untuk Notis adalah: 3F, 424 Youngdong dae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republik Korea, 06174. Notis Arbitraj harus: (a) menerangkan sifat dan asas tuntutan atau perselisihan; dan (b) menetapkan pemulihan khusus yang dikehendaki (“Tuntutan”). Pihak-pihak akan berusaha dengan baik untuk menyelesaikan tuntutan secara langsung, tetapi jika pihak-pihak tidak mencapai perjanjian untuk berbuat demikian dalam tempoh 30 hari selepas menerima Notis Arbitraj, anda atau Connecting boleh memulakan prosiding arbitraj. Semua prosiding arbitraj antara pihak-pihak akan sulit kecuali jika pihak-pihak lain bersetuju secara bertulis. Semasa arbitraj, jumlah sebarang tawaran penyelesaian yang dibuat oleh anda atau Connecting tidak boleh didedahkan kepada arbitrator sehingga selepas arbitrator membuat keputusan akhir dan pemberian, jika ada. Sekiranya arbitrator memberikan anda jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah penyelesaian bertulis terakhir yang ditawarkan oleh Connecting dalam penyelesaian perselisihan sebelum pemberian tersebut, Connecting akan membayar kepada anda yang lebih tinggi daripada: (i) jumlah yang diberikan oleh arbitrator; atau (ii) $10,000.

Sekiranya anda memulakan arbitraj mengikut Syarat-syarat ini, Connecting akan membayar balik kepada anda jumlah bayaran fi penghantaran, kecuali jika tuntutan anda melebihi $10,000, di mana bayaran fi sebarang akan ditentukan oleh Peraturan AAA. Sekiranya tuntutan itu adalah sebanyak $10,000 atau kurang, anda boleh memilih sama ada arbitraj akan dijalankan: (a) hanya berdasarkan dokumen yang dikemukakan kepada arbitrator; (b) melalui pendengaran telefon tanpa kehadiran; atau (c) melalui pendengaran bersemuka seperti yang ditetapkan oleh Peraturan AAA di county (atau parish) alamat bil anda. Sekiranya arbitrator mendapati bahawa sama ada isi tuntutan anda atau pemulihan yang diminta dalam Tuntutan adalah remeh atau dibawa untuk tujuan yang tidak betul (seperti yang diukur oleh standard yang ditetapkan dalam Peraturan Undang-Undang Sivil Persekutuan 11(b)), maka pembayaran semua fi akan ditadbir oleh Peraturan AAA. Dalam kes tersebut, anda bersetuju untuk membayar balik Connecting semua wang yang telah dikeluarkan olehnya yang sebaliknya menjadi tanggungjawab anda untuk membayar mengikut Peraturan AAA. Tanpa mengira cara arbitraj dijalankan, semua pendengaran akan dalam bahasa Inggeris dan arbitrator harus mengeluarkan keputusan bertulis yang munasabah untuk menjelaskan penemuan dan kesimpulan penting berkenaan dengan keputusan dan pemberian, jika ada. Arbitrator boleh membuat keputusan dan menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan bayaran dan penggantian fi atau kos pada bila-bila masa semasa prosiding dan atas permintaan dari mana-mana pihak yang dibuat dalam tempoh 14 hari selepas arbitrator membuat keputusan berkenaan dengan merit.

ANDA DAN CONNECTING BERTUJUAN BAHAWA SETIAP DAPAT MENGEMUKA TUNTUTAN TERHADAP PIHAK LAIN HANYA DALAM KAPASITI ANDA ATAU KAPASITI INDIVIDU DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KUMPULAN DALAM SEBARANG TINDAKAN KUMPULAN ATAU PERSELISIHAN BERWAKILAN. Selanjutnya, kecuali jika kedua-dua anda dan Connecting bersetuju sebaliknya, arbitrator tidak boleh menggabungkan tuntutan lebih daripada satu orang, dan tidak boleh mengendalikan sebarang bentuk tindakan berwakilan atau kumpulan. Arbitrator hanya boleh memberikan pemulihan injunksi demi anda dan hanya pada kadar yang diperlukan untuk memberikan pemulihan yang dibenarkan oleh tuntutan individu anda. Sebarang tuntutan untuk pemulihan injunksi demi lebih daripada satu orang, orang awam secara umum, atau mencari injunksi awam harus dibawa di mahkamah negeri atau persekutuan yang berada di San Francisco County, California.

Sekiranya Connecting membuat sebarang perubahan bahan kepada peruntukan arbitraj ini selepas tarikh anda terakhir menerima Terma ini (atau menerima sebarang perubahan seterusnya kepada Terma ini), anda boleh menolak sebarang perubahan tersebut dengan menghantar Notis Penolakan Arbitraj kepada kami dalam tempoh 30 hari dari tarikh perubahan tersebut berkuatkuasa, seperti yang ditunjukkan dalam tarikh “Dikemaskini Terakhir” di atas atau dalam tarikh pemberitahuan Connecting kepada anda tentang perubahan tersebut. Dengan menolak sebarang perubahan bahan, anda bersetuju untuk menyelesaikan sebarang pertikaian antara anda dan Syarikat mengikut peruntukan penyelesaian pertikaian yang berkuatkuasa pada tarikh anda terakhir menerima Terma ini, seperti yang ditentukan oleh rekod perniagaan Syarikat.

Sekiranya keseluruhan Bahagian 17 ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan, atau jika Connecting menerima Notis Penolakan yang sah daripada anda, maka keseluruhan Bahagian 17 ini akan menjadi tidak sah dan tidak berkuat kuasa dan, dalam kes tersebut, bidang kuasa dan tempat yang dinyatakan dalam Bahagian 16 akan mengawal sebarang tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini.

 1. Indemniti oleh Anda

Anda bersetuju, sekiranya dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, untuk memulih, membela, dan membebaskan Connecting, rakan kongsi kami, dan pegawai, pengarah, ejen, dan pekerja kami masing-masing dari sebarang aduan, permintaan, tuntutan, kerosakan, kerugian, kos, liabiliti, dan perbelanjaan, termasuk bayaran guaman, yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang cara akses atau penggunaan Anda terhadap Perkhidmatan, Kandungan Anda, atau pelanggaran Anda terhadap Perjanjian ini.

 1. Perjanjian Keseluruhan; Lain-lain.

Perjanjian ini, yang merangkumi Dasar Privasi, Garis Panduan Komuniti, dan sebarang terma yang didedahkan dan dipersetujui oleh anda jika anda membeli ciri-ciri tambahan, produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan di dalam Perkhidmatan, mengandungi perjanjian keseluruhan antara anda dan Connecting mengenai penggunaan Perkhidmatan. Sekiranya mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, baki Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sepenuhnya. Kegagalan Syarikat untuk menjalankan atau menegakkan mana-mana hak atau peruntukan dalam Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak atau peruntukan tersebut. Anda bersetuju bahawa akaun Connecting anda tidak boleh dipindahkan dan semua hak anda ke atas akaun anda dan Kandungannya akan tamat apabila anda meninggal dunia. Tiada agensi, perkongsian, usahasama, fidusiari atau hubungan khas atau pekerjaan lain diwujudkan sebagai hasil daripada Perjanjian ini dan anda tidak boleh membuat sebarang perwakilan bagi atau mengikat Connecting dalam apa cara sekalipun.

Kami tidak berkewajiban untuk memberikan sokongan untuk Perkhidmatan. Dalam situasi di mana kami mungkin menawarkan sokongan, sokongan tersebut akan tertakluk kepada dasar-dasar yang diterbitkan.